Zniesienie współwłasności – kogo dotyczy?

Wśród spraw z zakresu prawa cywilnego, jakie na co dzień prowadzi moja kancelaria prawna, często pojawia się kwestia zniesienia współwłasności. To rzecz, której może domagać się każdy, kto jest współwłaścicielem danej rzeczy (prawa). Przedmiotem zniesienia współwłasności musi być bowiem zawsze konkretna rzecz. Jednak uprawnienie do tego może być wyłączone przez czynność prawną na nie dłużej niż pięć lat. W ostatnim roku – przed upływem zastrzeżonego terminu – można przedłużyć go o kolejne pięć lat i później również ponawiać w podobny sposób. Wyróżnia się dwa rodzaje współwłasności:

  • łączną – która dotyczy majątku objętego ustawową współwłasnością małżeńską lub współwłasności spółki cywilnej, a zarządzanie tym rodzajem własności zależne jest od wszystkich współwłaścicieli,
  • ułamkową – w tym przypadku każdy ze współwłaścicieli posiada konkretnie określony ułamek udziału własności we współwłasności i zarządza nim samodzielnie, łącznie z prawem do sprzedaży, ustanowienia na nim hipoteki czy wykonania egzekucji.

Jako adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym, w tym i zniesieniu współwłasności, oferuję swoją pomoc prawną klientom, których dotyczy ów problem.

Trzy sposoby zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności można dokonać na jeden z trzech sposobów:

  • przez podział fizyczny rzeczy wspólnej (prawa) – z możliwością ewentualnej sądowo nakazanej dopłaty pieniężnej. Sąd wyznacza wówczas termin i sposób uiszczenia ustalonych kwot oraz odsetek od nich, jednak nie może to być dłuższy okres czasu niż 10 lat. Zasięgana jest też opinia biegłego co do sposobu podziału;
  • przez przyznanie rzeczy (prawa) stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych – to najlepszy wariant, jeśli podział fizyczny nie jest możliwy,
  • przez sprzedanie rzeczy (prawa) i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy wszystkich współwłaścicieli.

Podczas postępowania sądowego o zniesienie współwłasności adwokat od prawa cywilnego pomaga przygotować wniosek, w którym dokładnie określić trzeba jakie rzeczy i w jakiej części ulegają podziałowi. Potrzebne będą też dowody poświadczające prawo własności.

Są jednak sytuacje, gdy podział fizyczny nie jest możliwy. Ma to miejsce wówczas, gdy jest on sprzeczny z przepisami ustawy albo społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Dotyczyć może też sytuacji, w której pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znacznie zmniejszył jej wartość.

Adwokat – Reprezentant w twojej sprawie

Rolą adwokata jest pomóc klientowi w jednej z trzech wspomnianych wyżej możliwości zniesienia współwłasności. Sprawami, które trafiają do mojej kancelarii, zajmuję się kompleksowo – od szczegółowego zapoznania się z tematem, poradą czy przygotowaniem dokumentów aż po reprezentację klienta przed sądem czy innymi współwłaścicielami. Biorąc pod uwagę, że roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu, adwokata z Łodzi poradzi sobie bez problemu z każdą problemową kwestią.