Sprawy o zapłatę – pomoc kancelarii prawnej w Łodzi

W sądach cywilnych toczy się na co dzień wiele spraw o zapłatę, które w głównej mierze dotyczą wykonania zobowiązań wynikających m.in. z umów sprzedaży, najmu czy wykonanych usług. To również tematyka, którą zajmuje się moja kancelaria prawna działająca na rzecz klientów z Łodzi. Sprawy o zapłatę mogą dotyczyć zarówno zaległych opłat czynszowych z tytułu wynajmowanego lokalu, jak i z umów z kontrahentami, którzy nie wywiązują się z uregulowania należnych pieniędzy za towary czy usługi. W momencie, kiedy upomnienia wysyłane do dłużnika nie przynoszą oczekiwanego efektu można wesprzeć się pomocą Adwokata. A takiego znaleźć można w mojej kancelarii prawnej. Zanim dojdzie do postępowania sądowego osoba zalegająca z zapłatą powinna otrzymać wezwanie do jej uregulowania. W takim piśmie musi pojawić się dokładna kwota, informacja o tym z jakiego jest tytułu oraz jaki jest ostateczny termin zapłaty. Adwokat zapewni każdemu klientowi kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania:

 • przed-sądowym,
 • przy sporządzeniu pozwu o zapłatę,
 • przy przygotowaniu kolejnych pism procesowych,
 • reprezentację podczas sprawy sądowej.

Moja kancelaria prawna świadczy również pomoc prawną stronie, wobec której dochodzona jest stosowna należność.

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Adwokat w imieniu klienta może wystąpić z pozwem do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu:

 • zwykłym,
 • upominawczym,
 • uproszczonym,
 • nakazowym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty nie zostanie wydany przez sąd w przypadku, gdy:

 • roszczenie jest bezzasadne,
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
 • miejsce pobytu pozwanego jest nieznane,
 • doręczenie nakazu dłużnikowi nie może nastąpić w kraju.

Po otrzymaniu nakazu o zapłatę pozwany ma dwa tygodnie od doręczenia tego pisma na zaspokojenie roszczeń w całości wraz z kosztami albo na wniesienie sprzeciw do sądu. Jeśli do tego nie dojdzie, to wówczas nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Adwokat zadba o interes klienta

Aby zapobiec sprawom o zapłatę warto zadbać o dobrze skonstruowaną umowę wynajmu czy inną, zabezpieczyć właściwie swoje interesy, aby na podstawie jej zapisów można było dochodzić na drodze ugody czy sądowej swoich wierzytelności. Czytelna, zrozumiała, jednoznaczna i zgodna z obowiązującym prawem cywilnym czy prawem nieruchomości umowa to dokument, który może przygotować adwokat. Zapewnienie najkorzystniejszych rozwiązań dla klientów przyświeca działalności mojej kancelarii prawnej. Łódź to miasto, w którym Adwokat zadba o Twoje interesy. Przeanalizuje szczegółowo każdą umowę, sporządzi opinię prawną oraz pomoże w walce o należną zapłatę poprzez opracowanie pozwu oraz reprezentację klienta przed wierzycielami oraz w sądzie.