Uwłaszczenie – kwestia uregulowania własności nieruchomości rolnych

Ustawa regulująca własności gospodarstw rolnych weszła w życie 4 listopada 1971 r. Na jej podstawie rolnicy mogli uporządkować stan prawny nieruchomości, które znalazły się w obrębie prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Część osób skorzystało wówczas z większości nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Spore grono jednak do dziś nie ma uporządkowanej kwestii uwłaszczenia. To jedno z zagadnień wchodzących w zakres prawa cywilnego, w którym m.in. specjalizuje się moja kancelaria prawna w Łodzi. Ustawa z dnia 26 marca 182 r. uchyliła wcześniej wspomnianą ustawę, ale nabycie gruntów rolnych jest nadal możliwe na jej podstawie. Wnioskami zajmuje się teraz już nie organ administracji publicznej tylko sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia danej nieruchomości.

Wniosek o uwłaszczenie – pomoc adwokata

Adwokat pomoże przy wypełnieniu oraz złożeniu wniosku o uwłaszczenie. Należy w nim wskazać poprzedniego właściciela nieruchomości i wezwać do udziału w sprawie. Jeśli jednak nie żyje, to wówczas reprezentują go spadkobiercy. Jak pokazuje doświadczenie adwokackie w tych sprawach – nierzadko uczestnikami postępowania bywają sąsiedzi nieruchomości rolnej, która ma być uwłaszczona czy spadkobiercy rolnika, który stara się o uwłaszczenie. Wymaganym dokumentem jest również aktualny odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie, że nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej.

Adwokat reprezentować może rolnika również w sądzie, który pochyla się nad zbadaniem tego czy:

  • osoba, która stara się o nabycie danej nieruchomości w drodze uwłaszczenia była rolnikiem w dniu 4 listopada 1971 r.,
  • czy 4 listopada 1971 r. nieruchomość będąca przedmiotem sprawy była w samoistnym posiadaniu osoby składającej wniosek,
  • w jaki sposób wnioskodawca wszedł w samoistne posiadanie nieruchomości – czy nabył ją bezpłatnie czy też odpłatnie.

Uwłaszczenie jest możliwie w momencie gdy:

  • władanie gruntem w dniu wejścia w życie ustawy odbywało się na zasadach posiadacza samoistnego na podstawie zawartej formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności lub o dział spadku,
  • samoistne posiadanie gruntu trwało nieprzerwanie od pięciu lat, a w przypadku uzyskania go w złej wierze – od dziesięciu lat.

Nabycie nieruchomości w trybie ustawy uwłaszczeniowej odbywa się z mocy prawa. Podczas postępowania o uwłaszczenie nieruchomości rolnej wnioskodawca ponosi koszt w postaci opłaty sądowej.

Przebrnięcie przez procedurę uwłaszczeniową będzie znacznie łatwiejsze z pomocą adwokata. Łódź to miasto, w którym pomocą w tym obszarze służy prowadzona przeze mnie kancelaria prawna.