Oszustwo – działanie motywowane osiągnięciem korzyści majątkowej

Przestępstwo takie jak oszustwo bardzo często nazywane bywa potocznie wyłudzeniem. Zachodzi wówczas, gdy sprawca – chcąc osiągnąć korzyści majątkowe (np. zwiększenie majątku, zmniejszenie długów) – doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez:

 • wprowadzenie jej w błąd – czyli wywołanie mylne obrazu rzeczywistości np. sprzedaż obrazu, który jest kopią, a nie oryginałem,
 • wykorzystanie błędu pokrzywdzonego – czyli wykorzystanie, że pokrzywdzony jest błędnie przekonany co do pewnych okoliczności np. mylne postrzeganie osoby podającej się za lekarza, nie posiadającej stosownych uprawień,
 • wykorzystanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania – czyli tego, że nie jest on w stanie zrozumieć skutków podejmowanych decyzji, co wynika np. z wieku, upośledzenia, odurzenia alkoholowego, nieznajomości języka.

Zgodnie z Kodeksem Karnym ukaranym za oszustwo może być zarówno sprawca, jak i pozostałe osoby, które mu w tym pomagają. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawy tzw. mniejszej wagi sprawca może liczyć na karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Reprezentowana przez mnie kancelaria adwokacka w Łodzi to miejsce, gdzie na porady prawne oraz kompleksowe prowadzenie spraw o oszustwo przez adwokata mogą liczyć zarówno sprawcy, jak i osoby pokrzywdzone.

Paserstwo – przestępstwo materialne

Do przestępstw materialnych (skutkowych) zalicza się paserstwo. Jego sprawcą będzie
ten, kto:

 • rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia,
 • rzecz tę przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia.

Paserstwo to więc przestępstwo, w którym sprawca może dopuścić się różnorakich zachowań. Rzecz, która jest jego przedmiotem, musi posiadać wartość materialną. Mogą to być również pieniądze.
Paserstwa można więc dopuścić się:

 • przez nabycie rzeczy, np. przez jej zakupienie lub w drodze darowizny – dopóki nie została wydana, nie doszło do popełnienia przestępstwa,
 • przez pomoc do zbycia rzeczy – oznacza to wszelkie działania ułatwiające zbycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego, np. wskazanie chętnego nabywcy, pośredniczenie przy zbyciu,
 • przez pomoc do ukrycia rzeczy – czyli podjęcie wszelkich czynności w celu ułatwienia posiadaczowi rzeczy jej ukrycie, np. wyszukanie odpowiedniej kryjówki.

Paserstwo można popełnić:

 • umyślnie – gdy sprawca ma świadomość tego, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego, co jest karane pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat, w a wypadku mniejszej wagi (np. stosunkowo niewielka wartość rzeczy) grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku,
 • nieświadomie – gdy sprawca nie ma świadomości, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego, pomimo tego, że może i powinien to przypuszczać, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat, a w przypadku znacznej wartości rzeczy – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Oceny wartości rzeczy dokonuje zawsze w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym biegły sądowy.
Zanim osoba podejrzana czy oskarżona zdecyduje się na określoną linię obrony, warto, aby skorzystała z porad prawnych. Przeanalizowanie sprawy z adwokatem pozwoli wybrać najkorzystniejszą opcję. Niekoniecznie przyznanie się od razu do zarzutów, czy składanie wyjaśnień już na pierwszym przesłuchaniu mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem. Lepiej skorzystać z prawa jakim jest pomoc adwokata. Podobne działanie zalecane jest osobie pokrzywdzonej – po uzyskaniu rzetelnych porad prawnych – zwiększy on szanse na powodzenie swojej sprawy. Moja kancelaria prawna jest adresem, który może przydać się w obu przypadkach.

Groźby karalne – grożenie popełnieniem przestępstwa

W Kodeksie Karnym groźby karalne definiowane są jako grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa. Karalna jest tylko taka groźba, która w treści zawiera zapowiedź popełnienia przestępstwa. Groźbami karalnymi nie będą więc zapowiedzi zniszczenia rzeczy, której wartość nie przekracza 1/4 wartości najmniejszego wynagrodzenia czy niewykonania umowy. Odnoszą się za to w stosunku do pokrzywdzonego (ofiary) lub osoby jej najbliższej. Sprawcą przestępstwa nie musi sam napastnik, tylko inna osoba lub grupa osób pod warunkiem, że napastnik ma bezpośredni wpływ na bezpośredniego sprawcę czynu.
Groźby karalne mogą być wyrażane:

 • słowem (ustnie),
 • pisemnie,
 • gestem – np. przystawienie noża do gardła itd.,
 • lub innym zachowaniem, które daje jasno do zrozumienia, że sprawca chce wzbudzić uzasadnioną obawę, że popełni przestępstwo na szkodę pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższej.

Jak reagować na groźby karalne? Najlepiej jak najszybciej zgłosić je na policje. Warto zasięgnąć też porad prawnych u adwokata, który jest specjalistą w prawie karnym. Takiego znaleźć można np. w mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi. Poza poradami prawnymi adwokat może występować w imieniu pokrzywdzonego czy podejrzanego/oskarżanego na każdym etapie sprawy. Groźby karalne zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. Może więc dojść do warunkowego umorzenia postępowania lub kara może zostać warunkowo zawieszona. Adwokat pomaga przygotować wniosek o wszczęcie postępowania na prośbę pokrzywdzonego. Tylko bowiem z jego inicjatywy organy ściągania podejmą jakiekolwiek czynności w tej kwestii.