Alimenty na dzieci

Jednym ze skutków rozwodu, kiedy w grę wchodzi podział władzy rodzicielskiej, nad dziećmi, są alimenty. To świadczenie, które otrzymywane jest przez jedną osobę fizyczną od drugiej i ma charakter obligatoryjny. Mogą mieć wymiar majątkowy, jak i niemajątkowy. Rodzice są zobowiązani do świadczenia alimentów w stosunku do dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem może być sytuacja, w której dochody z majątku dziecka są na tyle duże, że wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Alimenty przysługują dziecku, które nie ukończyło 18 roku życia. Jeśli się uczy w szkole publicznej w systemie dziennym, to wówczas obowiązek alimentacyjny trwa aż do ukończenia przez 25 lat. Alimenty też przyznawane są dzieciom, które są w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znalazły się w niedostatku. Ten ostatni jest definiowany jako moment życia, w którym osoba nie posiada własnych środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia jej podstawowych potrzeb.

 

Alimenty nie tylko na dzieci

 
Świadczenia alimentacyjne zasądzone mogę być również na innych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należą się one osobie, która pozostaje w niedostatku. Alimenty mogą więc zostać przyznane:

 • rozwiedzionemu małżonkowi – o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu,
 • rodzicom,
 • dziadkom,
 • wnukom,
 • rodzeństwu,
 • matce pozamałżeńskiego dziecka od ojca dziecka w okresie porodu,
 • pasierbowi w stosunku do ojczyma lub macochy i ojczymowi, lub macosze w stosunku do pasierba.

Wysokość alimentów w każdym przypadku uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do ich świadczenia.

 

Alimenty – pomoc adwokata

 
W naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi można uzyskać wsparcie adwokata w zakresie szeroko pojmowanego prawa do alimentów. Prawnik może pomoc nie tylko w ustaleniu, jaka osoba jest zobowiązana do świadczenia alimentów, ale także potwierdzić to prawo w sytuacji, gdy klient ma wątpliwości. Oprócz tego adwokat może pomóc wyegzekwować należne alimenty. W tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z takich opcji jak:

 • polubowne wyegzekwowanie zaległych alimentów poprzez wezwanie do zapłaty,
 • postępowanie egzekucyjne.

Pomoc prawnika z naszej kancelarii adwokackiej to również przeanalizowanie sytuacji rodzinnej, na podstawie której można wskazać osobę zobowiązaną do świadczenia alimentów. Jego doświadczenie może przydać się także wówczas, gdy trzeba będzie ustalić możliwe drogi do uzyskania orzeczenia zobowiązującego do przekazywania środków utrzymania.

Adwokat – jako specjalista w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego – pomoże także sformułować wniosek o roszczenia alimentacyjne np. w postępowaniu sądowym, w sprawie o rozwód, jak i będzie reprezentował interes klienta w tym zakresie. W pozwie o alimenty powinna znaleźć się żądana wysokość alimentów (również zaległych, jeśli się klient chce się o nie starać) oraz uzasadnienie, czyli wyjaśnienie, dlaczego klient żąda alimentów. Najczęściej wskazuje się tu brak udziału jednego z rodziców w kosztach utrzymania dziecka oraz opisuje sytuację finansową potomka, określając szczegółowy, rzeczywisty koszt jego utrzymania i osoby, która go wychowuje.

Prawnik podejmie się także analizy pod względem merytorycznym pism procesowych, które klient sam sporządził. Ponadto adwokat najlepiej wyjaśni, jakie konsekwencje prawne grożą osobom, które nie wywiązują się z obowiązku płacenia świadczenia alimentacyjnego.

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka oferuje szeroką pomoc w zakresie alimentów – ich przyznania, obniżenia, podwyższenia lub zawieszenia – klientom zamieszkującym Łódź oraz jej okolice. Warto z pomocą adwokata dochodzić swoich praw w zakresie przyznanych sądownie alimentów. Nasz prawnik sprawę każdego z klientów analizuje i realizuje indywidualnie.

 

Sprawy rozwodowe – jedna ze specjalizacji kancelarii adwokackiej

 
Przechodzenie procedury rozwodowej to trudny okres w życiu rozstających się małżonków. Nie brakuje wówczas różnego rodzaju emocji, z którymi trudno sobie dać radę. Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym i opiekuńczym może okazać się wsparciem w zakresie przejścia przez całe postępowanie. Nasza kancelaria adwokacka, obsługująca klientów w takim mieście jak Łódź i w jej okolicach, oferuje pomoc adwokata, którego specjalizacją są m.in. rozwody. Mając duże doświadczenie i indywidualne podejście do klienta i sytuacji, w jakiej się znalazł, poprowadzi jego sprawę o rozwód i pomoże zrealizować cele, jakie sobie założył. W kancelarii adwokackiej działającej na terenie Łodzi świadczymy pełen zakres pomocy prawnej. Z naszym prawnikiem można skonsultować decyzję o rozwodzie, dowiedzieć się, na czym polega postępowanie w tej kwestii czy poznać skutki prawne sądowego orzeczenia. Adwokat także pomoże w przygotowaniu pozwu. Odpowiednio wyłuszczona i merytoryczna treść może wpłynąć na to, że sąd już na pierwszej rozprawie (przy zgodnej decyzji małżonków) wyda wyrok w tej sprawie. Ponadto prawnik podpowie, jakie materiały dowodowe najlepiej zgromadzić. Może też zostać pełnomocnikiem małżonka, jeśli ten nie chce osobiście pojawiać się w sądzie.

 

Ustanie małżeństwa przez rozwód

 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy uzależnia ustanie małżeństwa przez rozwód przy spełnieniu kilku przesłanek. Orzeczony może być tylko pod warunkiem, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie ma już między nimi duchowej, fizycznej i materialnej więzi, która stanowi cel małżeństwa i umożliwia realizację jego podstawowych zadań. Decyzję podejmuje sąd, który może wskazać, że do rozwodu doszło:

 • z winy obu małżonków,
 • jednego z małżonków.

Może także wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.

Rozwód nie zostanie orzeczony w sytuacji, jeśli miałoby na tym ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, które mają małżonkowie lub byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie rozwodu także wtedy, gdy zażąda go małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że drugi małżonek wyrazi na to zgodę albo jeśli się okaże, że jego odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Pozostałe skutki prawne rozwodu

 
Mimo iż rozwód dotyczy małżonków, to jednak jego konsekwencje dotykają całą rodzinę, w tym dzieci. Jego skutkiem są także inne kwestie, które należy uregulować, a w jakich również może przydać się pomoc adwokata. Wśród nich jest m.in.:

 • ustalenie alimentów na rzecz dziecka,
 • ustalenie alimentów na rzecz małżonka,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej – wspólnej w pełnym zakresie lub powierzenie jej jednemu rodzicowi, a tym samym ograniczenie lub pozbawienie jej w przypadku drugiego,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • rozwiązanie kwestii korzystania ze wspólnego mieszkania.

W ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który zmienił nazwisko, może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Musi tylko złożyć specjalne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Z żądaniem orzeczenia przez sąd o rozwodzie wystąpić może każdy z małżonków. Kancelaria adwokacka służy kompleksową pomocą w tym zakresie klientom z Łodzi i okolicznych miejscowości.