Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.
Adam Mickiewicz
Regulamin
I – DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
2. Klient – osoba zadająca pytanie prawne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Pytanie prawne – pytanie przesłane przez Klienta na adres poczty internetowej Kancelarii Adwokackiej.
 4. Porada prawna online – usługa prawna polegająca na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie prawne.
5. Opłata – wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej za udzielenie porady prawnej online.
6. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej www.lodz-adwokat.pl w zakładce porady online Kancelarii Adwokackiej.
II – PRZEDMIOT  UMOWY
Klient zleca na podstawie Regulaminu Kancelarii Adwokackiej sporządzenie porady prawnej online, a Kancelaria Adwokacka zlecenie to przyjmuje.
III – REALIZACJA ZLECENIA
1. Klient w celu uzyskania porady prawnej online prześle za pośrednictwem formularza na WWW.lodz-adwokat.pl , pytanie prawne wskazujące w sposób precyzyjny oraz wyczerpujący stan faktyczny sprawy wraz z podaniem swoich danych, tak, aby możliwy był kontakt zwrotny Kancelarii Adwokackiej.
2. Przesłanie przez Klienta formularza jest jednoznaczne z zadaniem pytania prawnego oraz stanowi akceptację Regulaminu przez Klienta.
3. Kancelaria Adwokacka w terminie 48 godzin od przesłania przez Klienta pytania prawnego udzieli pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy udzielenie porady prawnej online leży w zakresie świadczonych usług, poinformuje o wysokości opłaty wraz ze sposobem i terminem jej płatności oraz – w razie konieczności - zada pytania uzupełniające odnośnie przedstawionego zagadnienia.
4. Termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje się do pytań prawnych nadesłanych w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 10:00.
 5. Klient w chwili otrzymania odpowiedzi Kancelarii Adwokackiej zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Porada prawna online udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w terminie do 48 godzin od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Kancelarii Adwokackiej; z zastrzeżeniem punktu następnego.
 7. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania usługi do 3 dni od dnia zaksięgowania opłaty, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu pytania prawnego.
8. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po sporządzeniu opinii prawnej online i uiszczeniu opłaty Kancelaria Adwokacka prześle Klientowi na adres przez niego wskazany fakturę VAT listem poleconym.
 IV – POLITYKA PRYWATNOŚCI
 Kancelaria Adwokacka zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie dane podane przez Klienta. Dane te objęte są bezwzględną tajemnicą adwokacką.
 V – REKLAMACJA
1. Klient może zgłosić w formie pisemnej na adres Kancelarii Adwokackiej reklamację w przypadku zastrzeżeń do wykonania usługi w terminie 7 dni od dnia, w którym została lub miała zostać wykonana pod rygorem jej odrzucenia.
2. Kancelaria Adwokacka rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
3. W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria Adwokacka dokonuje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zwrotu opłaty w całości lub w części.
 VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Regulaminu jest Sąd siedziby Kancelarii Adwokackiej.
3. Kancelaria Adwokacka zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

Nasza lokalizacja